Komsav

Türkiye Kompozit Sanayicileri Araştırma
Geliştirme ve Eğitim Vakfı

 

 

AVRUPA KOMPOZİT PAZARI HAKKINDA

 

 

 

Avrupa'nın fiberglasla güçlendirilmiş polimer üretim rakamlarına katkısı yavaş ama istikrarlı bir büyüme ile yılda yüzde 2,5 gibi bir düzeyde artmaktadır. 2015'te 1,07 milyon ton düzeyine ulasan üretim son sekiz yıllık dönemde en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Öte yandan Avrupa'nın GFRP hacmi ise dünya genelinde kompozit sektörünün büyüme oranının altında bir hızla büyümektedir. Bu büyüme oranı aynı zamanda Avrupa'da fiberle güçlendirilmiş termoplastiklerdeki büyümenin de altındadır.

Doğal liflere dayanan kompozit malzemelerin pazar payı halen GFRP pazarının geneli içerisinde yaklaşık yüzde 1 düzeyindeyken (92.000 ton) bu ise karbon fiber pazarına (102.000 ton) yakın bir büyüklüğe işaret etmektedir. Fiberglas ve karbon fiber, termoplastik ve termoset matrisler, ağaç ve doğal fiberler de dâhil olmak üzere Avrupa kompozit pazarının toplam hacmi yaklaşık 2,5 milyon ton dolayındadır.

Kompozitlerdeki büyüme pazarın iki segmentinde en yüksek düzeydedir: ulaştırma ve inşaat. Ancak durum ülkeden ülkeye değişmektedir: Almanya ve bazı doğu Avrupa ülkeleri ortalamanın üzerinde büyüme kaydetmiştir. Güney Avrupa'da büyüme daha yavaş seyrederken İskandinavya'da bir gerileme dahi yaşanmıştır.

En yüksek gelişim hızı görülen üretim metotları arasında reçine transfer kalıplama (RTM) ve cam keçe termoplastik (GMT) / uzun lifle güçlendirilmiş termoplastik (LFT) sayılabilir. Bunlara ek olarak özellikle otomotiv sektöründe termoplastik uygulamalarında hızlı bir artış görülmektedir.

Avrupa'da kompozit sektörünün önündeki başlıca sorunlar haksız rekabet uygulamaları, çalışanların yetkinliğiyle ilgili süreçler, Avrupa Birliği (AB) düzenlemeleri ve daha kısa çevrim sürelerini sağlamaya yönelik olarak imalattaki inovasyonlar olarak öne çıkmaktadır.

Ayrıca malzemelerimizin gerek performans, gerekse Avrupa Komisyonu nezdinde çok önemli bir konu olan çevre koruma açısından yüksek önemini AB vatandaşlarına daha iyi anlatabilmemiz de gerekiyor.

EuCIA (Avrupa Kompozit Sanayiler Birliği) atık konusunda (özellikle kompozit malzemelerin Atık Çerçevesi Yönergesi bağlamında sınıflandırılması konusunda) ve insan sağlığı ve çevre koruma alanında gelişme sağlayabilmek için kabul edilen Avrupa Birliği Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Onaylanması ve Kısıtlamaya Tabi Tutulması (REACH) tüzüğü kapsamında kompozit üretiminde kullanılan kimyasalların etkisi ile ilgili olarak aktif olarak çalışmaktadır.

Bu konularla aynı doğrultuda EuCIA yakın dönemde yasam döngüsü analizi yaklaşımı (LCA) kullanarak kompozit malzemelerin çevre üzerindeki etkisini değerlendiren EcoCalculator aracını hayata geçirmiştir. Araç 2017 ortasına kadar at http://ecocalculator.eucia.eu adresinde ücretsiz olarak kullanılabilir. Söz konusu araç Avrupa'daki malzeme tedarikçileri ve dönüştürücüleri tarafından sağlanan çevre verileri kullanılarak özel olarak oluşturulan bir envanter veri tabanına dayanmaktadır. Analiz için özel veriler de kullanılabilir.

Araç PDF raporu olarak beşikten mezara kadarki sürece yönelik bir analiz ya da ticari LCA yazılımları kullanılarak daha ayrıntılı incelenebilecek veriler sunmaktadır.

Yeni kompozit uygulamaları bağlamında EuCIA Avrupa Standardizasyon Komitesinin 250 sayılı Teknik Komitesinin (CEN/TC250) inşaat sektöründe Eurocode kurallarının daha da geliştirilmesi, uygulanması ve uyumlu hale getirilmesi sürecine destek vermek için FRP yapılarını tasarlamaya yönelik Avrupa kılavuzlarını geliştirmeye dönük faaliyetlerini desteklemektedir. Kılavuzlar 2016'da Avrupa Komisyonunun İtalya'nın Ispra kentindeki Ortak Araştırma Merkezince yayınlanmış olup halen kamuoyunun inceleme ve yorumlarına açıktır. Eurocode kurallarının uygulamaya alınmasına yönelik sürecin 2020'de tamamlanması beklenmektedir.

Halen Avrupa'da sektör haksız rekabet uygulamalarından muzdariptir. Zira Uzakdoğu'dan büyük oyuncular damping (ticarete konu ürünlerin üretim maliyetinden düşük bir fiyata satılmasına dayanan bir fiyatlandırma politikası) ve tesvikler yoluyla bu bağlamda etkili olmaktadır. Avrupalı üreticiler açısından adil bir rekabet ortamını temin edebilmek için Avrupa Fiberglas Üreticileri Birliğinin (APFE) talebi üzerine Avrupa Komisyonunca etkin anti-damping ticaret tedbirleri uygulamaya konmuştur. Halen bu tedbirlere konu olan ürünler arasında kesik elyaflar, fitiller, ve keçeler sayılabilir.

Çalışanların yetkinliklerinin belgelendirilmesi konusunda halen Avrupa genelinde geçerli bir ortak program bulunmamakta olup, eğitimler esas itibarıyla her ülke özelinde ayrıca değerlendirilmektedir. Bu husus, son derece etkili bir Sertifikalı Kompozit Teknisyeni (CCT) programı yürüten ACMA (ABD) ile işbirliğini geliştirmek için bir fırsat olabilir. EuCIA programın Avrupa'ya uyarlanabilirliği konusunu araştırmaktadır.

Kaynak : http://compositesmanufacturingmagazine.com/2017/01/composites-industry-report-2017/10/